Betűméret

Helyi Építési Szabályzat

HÉSZ

Tűzgyújtási rendelet

Tűzgyújtási rendelet

Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartása

Időjárás

2021. október 27. szerda, 14:45
Főleg napos
Főleg napos
14°C
Hő-érzet: 17°C
Pára: 50%
Szelek: 4 km/h N
Széllökések: 7 km/h
Napkelte: 07:23
Napnyugta: 17:38
Előjelzés 2021. október 28. csütörtök
nappal
Változó felhőzet
Változó felhőzet
14°C
Szelek: 7 km/h SE
Széllökések: 11 km/h
éjszaka
Tiszta
Tiszta
0°C
Szelek: 4 km/h SE
Széllökések: 7 km/h
 
Hírek

Intézményvezető álláspályázat

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-a alapján a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ (Székesfehérvár, Piac tér 4.)

intézményvezetői
magasabb vezetői megbízás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony – esetén a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével. A kinevezés az Intézmény tevékenységi körébe tartozó, a pályázó szakmai képzettségének megfelelő munkakörre szól.

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő.

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

 • a magasabb vezetői megbízás határozott időtartamra: 3 évre szól.

A munkavégzés helye:

 • Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ (8000 Székesfehérvár, Piac tér 4. sz.)

[hide-this-part morelink=”Részletek”]

Az intézmény tevékenységi köre:

 • családsegítő szolgáltatás
 • gyermekjóléti szolgáltatás
 • gyermekjóléti központ
 • családsegítő szolgálat
 • jelzőrendszeres segítségnyújtás
 • házi segítségnyújtás
 • helyettes szülői hálózat

Az intézményvezető feladatai:

 • Vezeti az Intézményt,
 • Biztosítja az Intézmény folyamatos működtetését,
 • Irányítja, szervezi az Intézmény gazdálkodását,
 • Irányítja és ellenőrzi a szakmai tevékenységeket, ennek keretében a szakmai egységek tevékenységét, működését összehangolja,
 • Folyamatosan vizsgálja, rendszeresen áttekinti a szervezeti struktúrát, a munkamegosztás rendjét a szakmai egységek között és az egységeken belül,
 • Munkáltatói jogkör gyakorlása,
 • Ellátja a jogszabályokban előírt, illetve a fenntartó által megfogalmazott feladatokat,
 • Elkészíti és folyamatosan aktualizálja az Intézmény szervezett működéséhez szükséges belső szabályozottságot,
 • Ellenőrzi az Intézmény pénzügyi-gazdálkodását, valamint szakmai ellenőrzéseket és értékeléseket végez,
 • Támogatja a munkatársak szakmai tevékenységét, a továbbképzéseket és az azokon való részvételt biztosítja,
 • Az ellátás színvonalának emelése érdekében az új gondozási módszereket tanulmányozza, az ellátottak jogainak minél szélesebb körben való érvényesítésére törekszik,
 • Biztosítja az Intézmény hatékony és gazdaságos működtetését, ennek érdekében vizsgálja azt, hogy az ellátás színvonalának megtartása vagy emelése milyen módon lehetséges (figyelemmel kíséri az esetleges integrációs lehetőségeket stb.),
 • Közreműködik az ellátottak érdekvédelmével kapcsolatos tevékenységekben,
 • Megállapítja a személyi térítési díjakat, gondoskodik a tevékenység teljes körű ellátásáról.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • az 1/2000 (I.7.) SZCSM. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott, vagy a 15/1998.(IV. 30) NM. rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I./1. pontjában előírt felsőfokú végzettség és szakképesítés,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, avagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • a közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés a pályázó szakmai képzettségének megfelelő munkakörre szól.

Előnyt jelenthet:

 • szociális szakvizsga,
 • legalább 2-5 év vezetői gyakorlat,
 • szociális ellátás területén végzett munkakörben legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • az Intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelése 3 példányban,
 • a képesítést, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata, (az eredeti okiratokat a meghallgatás során kell bemutatni)
 • a büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör betöltése esetén igazolást annak meglétéről,
 • a szakmai gyakorlatról szóló igazolás,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul-e pályázata nyílt ülésen történő tárgyalásához,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a 257/2000. (XII.26.) Korm. sz. rendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • nyilatkozat, hogy a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetősége időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2011. november 20-napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 20.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

 • a pályázatokat postai úton, zárt borítékban „Pályázat a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére” megjelöléssel, a pályázatnak a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatait ellátó Székesfehérvári Kistérségi Iroda címére történő megküldésével. (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 34. )
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/K-24/2011.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • a Társulás székhelyén kifüggesztve,
 • a Társulás tagi önkormányzatai honlapján,
 • Oktatási Közlöny,
 • Szociális Közlöny.

A pályázat elbírálásának határideje és rendje:

 • a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 30 napon belül, 2011. november 20-ig. A pályázatok elbírálásáról a 257/2000 (XII.26.) Korm. sz. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján létrejövő eseti bizottság véleményezése és javaslata alapján a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt.
 • A pályázattal kapcsolatban további információ a Székesfehérvári Kistérségi Iroda vezetőjétől Fejes Máriától kérhető a 06-22/307-540-es telefonszámon avagy a fejesmaria@tobbcelukistersegitarsulas.t-online.hu e-mail címen.

Egyéb információk a pályázattal kapcsolatban:

 • a munkáltató lakást nem tud biztosítani,
 •  a szakmai önéletrajzot, valamint a szakmai elképzeléseket CD-n is csatolni kell.

[/hide-this-part]

Leave a Reply