Betűméret

Helyi Építési Szabályzat

HÉSZ

Tűzgyújtási rendelet

Tűzgyújtási rendelet

Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartása

Időjárás

2021. október 27. szerda, 14:04
napos
napos
14°C
Hő-érzet: 17°C
Pára: 49%
Szelek: 0 km/h N
Széllökések: 4 km/h
Napkelte: 07:23
Napnyugta: 17:38
Előjelzés 2021. október 28. csütörtök
nappal
Változó felhőzet
Változó felhőzet
14°C
Szelek: 7 km/h SE
Széllökések: 11 km/h
éjszaka
Tiszta
Tiszta
0°C
Szelek: 4 km/h SE
Széllökések: 7 km/h
 
Hírek

Talajterhelési díj

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró
Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Iszkaszentgyörgy község közcsatornával ellátott területeire terjed ki.

2. § A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti kibocsátót terheli.

2. Adatszolgáltatási és eljárásjogi szabályok

3. § Mérési lehetőséggel nem rendelkező lakóingatlanok esetében a talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány víz mennyiségét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

4. § A bevallást az e célra rendszeresített nyomtatványon kell az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani és a díjat az OTP Bank Székesfehérvári Fiókjánál vezetett 11736006-15362876-
03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlára kell megfizetni.

5. § (1) A kibocsátók azonosítása és bevallásuk ellenőrzése érdekében a közüzemi víz- és csatornaszolgáltató adatszolgáltatást teljesít
a) vízszolgáltatással ellátott, de a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról a csatorna üzembe helyezését követő 3. hónap végéig, az üzembe helyezés
időpontját is megjelölve,
b) kibocsátóként az előző évben szolgáltatott, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtébeqj elszivárgóit és a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről minden év február 15. napjáig,
c) a közcsatornára való új rákötésekről, illetve a vízszolgáltatás megszüntetéséről, a rákötés, illetve a megszüntetés időpontjának megjelölésével, minden év február 15. napjáig és augusztus 15. napjáig.
(2) Az önkormányzati adóhatóság a (1) bekezdés alapján bekért és szolgáltatott adatokat kizárólag a kibocsátók azonosítására és a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.

6. § (1) A talajterhelési díjjal kapcsolatban az önkormányzati adóhatóság látja el
a) a bevallások helyességének vizsgálatát,
b) a számítási hibák, elírások javítását,
c) a bevallásra kötelezettek hiánypótlásra való felhívását,
d) a bevallások utólagos ellenőrzését,
e) bevallás hiányában a díjfizetési kötelezettségnek adóellenőrzés keretében történő
előírását,
f) a befizetések elszámolását,
g) a (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartás vezetését.
(2) Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet
a) a talajterhelési díj fizetésére kötelezettekről,
b) a fizetendő díj összegéről,
c) a befizetésekről,
d) a talajterhelési díj fizetése alóli mentességben, kedvezményben részesülőkről.

3. Környezetvédelmi alap

7. .§ (1) A környezetvédelmi feladatok megoldásának elősegítése érdekében az önkormányzat környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.

4. Talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség, díjkedvezmény

8. § (1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:
a) az a magánszemély kibocsátó, aki a 70. életévét betöltötte és egyedül él,
b) az a kibocsátó, aki az ingatlanon kizárólag kerti csapot üzemeltet,
c) az építkező telektulajdonos az épület használatbavételének tudomásulvételéig vagy a használatbavételi engedély kiadásáig,
d) az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt – a rákötés évében,
e) a vízhálózatra rákötött ingatlan esetén az a kibocsátó, akinek ha az éves vízfogyasztás nem haladja meg a 10 m3 mennyiséget.
(2) A talajterhelési díj megfizetése során 50% kedvezményben részesül az a kibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára csak házi átemelő kiépítése után tud rácsatlakozni.

Átmeneti és záró rendelkezések

9. §. Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

10. § (1) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 18/2004. (IX.27.) rendelet.
(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 18/2004. (IX.27.) rendelet módosításáról szóló 28/2004. (XII. 20.) rendelet.

19_2015.talajterhelési díj

Hozzászólások ezen a részen nem engedélyezettek.